Chcete v靌靦, jak se stát nejlepším regionálním realitním maklé鴈m? Recept nám prozradila nejpovolan靔ší osoba, Roman Hulva, kterému se na konci ledna povedlo zvít靭it v celoro鑞í presti緉í sout炀i Realiák roku.

Romane, nejprve mi dovol ti pogratulovat k vít靭ství v sout炀i Realiák roku, kde jsi dominoval v tvém domácím regionu, v Moravskoslezském kraji. Pokud si dob鴈 pamatuji, tak jsi mi minulý týden íkal, 緀 jsi se zú鑑stnil vlastn „omylem“. Jak se to p鴌hodilo?

D靕uji za gratulaci. P鵹odn se sout炀e ú鑑stnil jiný kolega, který se však na podzim rozhodl zalo緄t vlastní firmu, a tak m vedení oslovilo, zda bych do 4. rozjetého ro鑞íku ješt nevstoupil, aby m靗o Bidli v regionu zastoupení. Souhlasil jsem.

Podle pravidel pro hodnocení jednotlivých p鴌hlášených sout炀ících je sout炀 velmi náro鑞á a rozhodn to není jen sout炀 popularity. Jak trnitá byla cesta k vít靭ství?

Musím hlavn dodat, 緀 je to sout炀 celoro鑞í. Jejím mottem je „kultivace realitního trhu v 萊“, stejný slogan mám paradoxn ve svém biu. Podmínky pro jakýkoliv postup v sout炀i jsou spln靚í základního odborného testu, velkého záv靣e鑞ého testu s 260 otázkami za 120 minut, na co máte jeden pokus a p鴈konat minimální hranici 70 % úspšnosti v odpov靌ích. Dále pak musí ú鑑stník sout炀e vypracovat pípadovou studii se zadáním obsahujícím konkrétní situace z oblasti práva, realitního zákona, hypote鑞í problematiky a marketingu. Ka綿ý také musí dolo緄t obrátkovost, zp靦né vazby spokojenosti klient, certifikát o dosa緀ném vzd靗ání a kurzech atd. Natá鑕l se videomedailonek, kde se posuzovaly odpov靌i na otázky 鑜ena komise. Prob靐l mystery shopping, kdy 鑜en odborné komise p鴈dstírá zájemce a na prohlídce hodnotí práci maklé鴈. Hlasy ve鴈jnosti rozhodují o umíst靚í jen z 10 %. Nejv靦ší d鵵az byl kladen na odbornost, toto kritérium rozhodovalo z 50 %, tak緀 to opravdu není sout炀 popularity nebo titul, který si lze koupit, jak si n靕do me myslet.

Zohled騯je se v hodnocení i objem uskute鑞靚ých realitních obchod?

Toto kritérium rozhodovalo z 20 %.

B靐em roku se zú緊val okruh kandidát na semifinalisty a finalisty. Byla v sout炀i velká konkurence a jak velká je vlastn konkurence realitních spole鑞ostí v MS kraji?

Nemám jako ú鑑stník p鴈hled o tom, kdo a kolik realitních kanceláí vyslalo do sout炀e své zástupce,  nicmén zastoupení m靗y desítky RK a stovky maklé.

Jak dlouho se vlastn na realitním trhu pohybuješ?

Na ja鴈 tomu bude 8 let.

Jsme na zaátku roku 2022. Jak se podle tebe bude vyvíjet realitní trh v tomto roce?

D靗at predikce v této turbulentní dob je všt靚í z k鴌šálové koule. Vzhledem k r鵶tu úrokových sazeb hypoték bude menší poptávka po vlastním bydlení u retailové klientely. 萅B navíc od 1. dubna ješt více zpísní podmínky hypoték. Chci však íct, 緀 r鵶t a pokles sazeb je z dlouhodobého hlediska standardní ekonomická sinusoida, hypotéka je dlouholetý nástroj profinancování bydlení, kdy po dobu splácení klienti n靕olikrát refinancují po uplynutí doby fixace, tak緀 sou鑑sné sazby i vzhledem k vysoké inflaci nejsou dramatické. Apetit investor je stále obrovský, nemovitosti jsou pro n stále bezpe鑞ým pístavem, kam sm禅ují své zdroje. R鵶t cen nebude tak strmý jako v p鴈dchozích dvou letech, bude však rozdílný dle region v 萊. Dle mého názoru bude tento rok klást na obchodníky v hypote鑞ím a realitním byznysu v靦ší nároky hlavn v oblasti obchodních dovedností. Maklé鴌, kteí nebudou poskytovat klientele komplexní slu綽u s p鴌danou hodnotou a stoprocentní servis, budou mít slo緄t靔ší pozici s uplatn靚ím na trhu.

Co ti ú鑑st v sout炀i dala?

P鴈dn musím íct, 緀 p鴌 jakémkoliv setkání v rámci sout炀e, a u na Road show nebo p鴌 slavnostním vyhlášení v hotelu Ambassador, vládla píjemná atmosféra. To je zásluha týmu lidí, kteí projekt tvoí, hlavn paní Lukášové a pana Makovského. P鴈dnášející a vystupující kolegové m靗i profesionáln zpracované vstupy, celkov byla ú鑑st v sout炀i hlavn o vzd靗ávání a sdílení zkušeností z praxe. I ceny za prvenství v regionu jsou v靦šinou certifikáty k dalšímu vzd靗ávání v r鵽ných oborech naší profese. Jsem za to rád, je to nekone鑞ý proces. Legislativa a pravidla se 鑑sto m靚í. Sout炀 Realiák roku napl騯je hlavní cíl, kterým je zkvalit騩vání slu緀b pro klienty a kultivace realitního trhu v 萊, kus cesty je ješt p鴈d námi, vidím to optimisticky.

Je n靋o, co bys cht靗 íct záv靣em?

D靕uji všem svým klient鵰 za d鵹靣u, hlasy a spolupráci v minulém roce a do roku 2022 bych si dovolil doporu鑕ní všem lidem, kteí cht靔í kupovat nebo prodávat nemovitost. Vyberte si jen jednoho maklé鴈, prov禅te si ho v鑕tn jeho osobního  webu a sociálních sítí, m靗y by tam být recenze a doporu鑕ní klient. Dnes u nestaí jen nemovitost nafotit a dát na realitní servery. Majitel by m靗 najít seriózního partnera, který nastaví obchodní strategii, nemovitost odprezentuje s pomocí marketingových nástroj v. 3D scanu, videoprohlídky, dronu, home stagingu, samostatného webu nemovitosti, p鵧orys a kampaní na sociálních sítích. Zkrátka ud靗at z prodávané nemovitosti co nejp鴌ta緇iv靔ší produkt s píb靐em a oslovit tak co nejširší okruh potenciálních zájemc.

Romane, d靕uji ti za rozhovor a blahop鴈ju k vít靭ství!

Autor

Presl Franti筫k
Marketing
Marketingov specialista

Pou卷v醡e cookies!

Tyto str醤ky pou卷vaj a ukl醖aj soubory cookies. N靕ter jsou nezbytn pro jejich spr醰n fungov醤 (tzv. technick cookies). D醠e tyto str醤ky vyu卷vaj marketingov a analytick cookies pro zkvalitn靚 na筰ch slu緀b a p鴌zp鵶oben zobrazovan閔o obsahu. Pro jejich vyu緄t je nutn V峁 souhlas. V韈e informac o cookies.