Reklamační řád

společnosti BIDLI finance a poradenství, s.r.o.
IČ: 088 11 466
se sídlem: Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1
(dále jen "Společnost")

1. Základní ustanovení

1.1. Smluvním partnerem Společnosti je samostatná fyzická či právnická osoba, která má se Společností uzavřenou Smlouvu o spolupráci/Příkazní smlouvu či obdobnou smlouvu.

1.2. Společnost zajišťuje ochranu poskytnutých osobních údajů spotřebitele v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. 4. 2016 č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR" nebo "Nařízení")

1.3. Tento reklamační řád (dále jen "reklamační řád") stanoví pravidla pro vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů.

1.4. Tento reklamační řád je závazný pro všechny smluvní partnery Společnosti na území České republiky a může být měněn pouze Společností.

2. Názvosloví

2.1. Spotřebitelem se pro účely reklamačního řádu rozumí osoba, která na základě zprostředkovatelské činnosti Společnosti uzavřela s poskytovatelem smlouvu o spotřebitelském úvěru, jejímž předmětem je finanční služba (hypotéka, refinancování hypotéky, americká hypotéka, stavební spoření, pojištění, spotřebitelské úvěry).

2.2. Reklamací se pro účely reklamačního řádu rozumí podání spotřebitele směřující vůči formě a obsahu spotřebitelem poskytnutých služeb/informací a obsahující požadavek na vyjádření Společnosti, případně nápravu vzniklého stavu.

2.3. Stížností se pro účely reklamačního řádu rozumí podání spotřebitele směřující vůči nepatřičnému jednání a vystupování zaměstnanců Společnosti či smluvního partnera Společnosti.

3. Způsob podání reklamací a stížností

3.1. Reklamace a stížnosti lze podat několika způsoby, a to:

 • písemnou formou na kontaktní adresu Společnosti: BIDLI finance a poradenství, s.r.o., Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1
 • elektronickou poštou (e-mail) na adresu reklamace.finapor@bidli.cz
 • písemně nebo osobně na výše uvedené kontaktní adrese Společnosti.

4. Základní náležitosti podání reklamací a stížností

4.1. Reklamace nebo stížnost musí obsahovat následující údaje:

 • jméno a příjmení spotřebitele,
 • kontaktní adresu, telefonní číslo a e-mail spotřebitele,
 • číslo smlouvy, ke které se reklamace vztahuje,
 • název produktu/služby, ke kterému se reklamace/stížnost vztahuje,
 • jméno a příjmení pracovníka nebo vázaného zástupce Společnosti, který reklamovanou službu poskytl,
 • čeho se reklamace/stížnost týká (identifikace a popis problému, nedostatku apod.).
 • K reklamaci/stížnosti je spotřebitel povinen doložit všechny jím dostupné podklady prokazující jeho tvrzení. Nebyly-li potřebné dokumenty předloženy nebo nebyly-li údaje podle bodu 4.1. reklamačního řádu obsahem reklamace/stížnosti, vyzve Společnost spotřebitele k jejich doplnění.

5. Lhůty pro vyřízení reklamace a stížnosti

5.1. Reklamace/stížnost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Společnosti, nebo ode dne, kdy byly Společnosti doručeny všechny doplňující podklady potřebné k vyřízení reklamace/stížnosti.

6. Informování spotřebitele o výsledku řešení reklamace a stížnosti

6.1. Spotřebitel je ve lhůtě dle bodu 5.1 reklamačního řádu informován o výsledku řešení reklamace/stížnosti, a to elektronicky na jím uvedený e-mail nebo písemně formou doporučeného dopisu na spotřebitelem uvedenou kontaktní adresu. V případě, že doporučený dopis bude zaslán na spotřebitelem uvedenou kontaktní adresu a spotřebitel tento doporučený dopis s výsledkem řešení reklamace/stížnosti nepřevezme, považuje se za doručený v den, kdy je doručen zpět na Společnost.

6.2. Reklamaci/stížnost může Společnosti uznat jako oprávněnou nebo odmítnout jako neoprávněnou.

6.3. V závislosti na povaze reklamace/stížnosti provede Společnost kontrolu poskytnutých služeb/informací a jednání zaměstnanců a vázaných zástupců Společnosti. V případě, že shledá pochybení, zjedná Společnost neprodleně nápravu a přijme opatření k zamezení opakování takového pochybení.

7. Ostatní ustanovení

7.1. V případě, že spotřebitel, není spokojen s vyřízením reklamace/stížnosti dle tohoto reklamačního řádu, má právo na mimosoudní řešení sporu v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím finančního arbitra (www.finarbitr.cz) v souladu se zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, popř. u České národní banky (www.cnb.cz).

7.2. Reklamaci a stížnost není možné řešit pokud:

 • případ popsaný v reklamaci/stížnosti se netýká chování Společnosti, nabízených produktů ani zaměstnanců či vázaných zástupců Společnosti,
 • ve věci rozhodl soud či jiný orgán veřejné moci nebo řízení ve věci samé bylo před takovým orgánem zahájeno.
  • Reklamační řád je uveřejněn na internetových stránkách www.bidli.cz a je k dispozici na kontaktní adrese Společnosti.
  • Zaměstnanec a vázaný zástupce Společnosti je povinen informovat každého spotřebitele, se kterým jedná, o možnosti podání reklamace/stížnosti, stručně jej seznámit s postupem vyřizování reklamací/stížností a odkázat jej na tento reklamační řád.
  • Tento reklamační řád byl schválen vedením Společnosti s účinností od 1.1.2022

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas. Více informací o cookies.