Etický kodex

1.1.2022

Etický kodex společnosti BIDLI finance a poradenství, s.r.o., se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 088 11 466, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 325774 (dále také "BIDLI") stanoví základní etické normy a zásady jednání a chování při poskytování služeb na finančním a hypotečním trhu zaměstnanci, vázanými zástupci a spolupracovníky BIDLI.

Úvodní preambule

Společnost BIDLI v rámci svého předmětu podnikání vykonává zejména činnost samostatného zprostředkovatele podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru případně další aplikovatelných předpisů při nabízení dalších finančních produktů. Tyto činnosti vykonává také prostřednictvím svých smluvních partnerů, kterými jsou zejména příkazníci (obchodní poskytovatelé/průvodci), kteří na základě příkazní či jiné obdobné smlouvy tuto činnost pro BIDLI vykonávají jako činnost vázaného zástupce, podle zákona o spotřebitelském úvěru (dále také "Průvodci"). Pokud není v konkrétních ustanoveních Etického kodexu stanoveno jinak, rozumí se Průvodci taktéž zaměstnanci Průvodců a taktéž zaměstnanci BIDLI, kteří vykonávají rovněž zprostředkovatelskou činnost.

Dodržování ustanovení Etického kodexu, společně s pravidly profesionálního chování v souladu s etickými principy obecně uznávanými na finančním trhu, napomáhá chránit dobré jméno při výkonu činností na finančním trhu, zajišťovat informovanost klientů a prohlubovat a udržovat důvěru klientů při výkonu zprostředkovatelské činnosti.

Ustanovení tohoto Etického kodexu se vztahují na Průvodce BIDLI definované dle odst. 1 tohoto článku.

Obecné zásady, hodnoty, vize, předpoklady jakými se průvodci BIDLI řídí

Průvodci BIDLI při poskytování zprostředkovatelských a poradenských služeb na finančním trhu jednají s vědomím toho, že oprávněné zájmy a potřeby klienta v oblasti osobních financí jsou prvořadé. Při výkonu činnosti je nutné dbát na to, aby nebylo narušováno právo na soukromí klienta a pokud je to možné, byl dodržován zdvořilý, vstřícný a korektní přístup vůči všem klientům a chráněna práva a oprávněné zájmy klienta.

Průvodci BIDLI vykonávají zprostředkovatelskou a poradenskou činnost na finančním trhu s odbornou péčí, chrání zájmy spotřebitele, poskytují své služby kvalifikovaně, spravedlivě, čestně, poctivě, objektivně s souladu s "best practises."

Údaje o klientech je možné získávat pouze tak, aby bylo zachováno právo na ochranu osobnosti a osobních údajů. Při navazování kontaktu s klientem či vyžadování informací od klienta se Průvodci BIDLI řídí právními předpisy a interními pokyny BIDLI a v maximální možné míře dbají na to, aby nebylo toto jednání pro klienta obtěžující, případně klientovi vysvětlí důvody získávání informací. Bez poskytnutí nezbytných informací není možné klientovi poskytnout služby s odbornou péčí a z toho důvodu je Průvodce BIDLI oprávněn odmítnout poskytnutí služeb a spolupráci ukončit.

BIDLI a její Průvodci poskytují své služby na základě důkladné analýzy finančních a osobních potřeb klienta po důkladném posouzení jeho finanční situace.

Poradenství a zprostředkování poskytované BIDLI a jejími Průvodci je bezplatné, za zprostředkování konkrétních finančních produktů je pak odměna v podobě provize vyplácena přímo obchodními partnery. Průvodci BIDLI nejsou oprávněni požadovat od klientů jakékoliv finanční plnění a/nebo dary ať už peněžité či nepeněžité. Klienti mohou oznámit tyto skutečnosti BIDLI emailem na compliance@bidli.cz či telefonicky na 774 110 007.

Průvodci BIDLI jsou povinni dodržovat obecně závazné právní předpisy a vnitřní předpisy a pokyny společnosti BIDLI.

Základní etické principy Průvodců BIDLI ?

BIDLI, její Průvodci, vychází při poskytování služeb z potřeb, cílů a možností vyjádřených klientem a v souladu s těmito požadavky poskytují vhodné řešení finančních otázek.

Oprávněný zájem klienta ve vztahu k poskytované službě je prioritou všech Průvodců BIDLI a je nadřazen všem jiným zájmům.

Průvodci BIDLI dělají vše, co lze po nich oprávněně požadovat, aby poskytovali co nejkvalitnější služby klientům a chránili zájmy klienta.

Průvodce BIDLI klientovi jasně, srozumitelně a úplně vysvětlí smysl a dopad všech jeho rozhodnutí, zejména pak ve vztahu k riziku, likviditě případně výnosu jím zvolených kroků.

Průvodci BIDLI při výkonu činnosti poskytují klientům nezbytnou součinnost a aktivně s nimi komunikují.

Průvodci BIDLI poskytují každému klientovi pravidelný servis podle jeho potřeb a na vyžádání, či v případě změny životní situace, o které klient Průvodce informuje, mu zajišťují potřebnou péči. Průvodci BIDLI pak sami aktivně řeší životní situace a potřeby klienta.

Průvodci BIDLI se aktivně a pravidelně vzdělávají, aby mohli klientům zajistit kvalitní péči a pomoc v případě potřeby.

Veškeré informace, které Průvodci BIDLI od klienta obdrží, se považují za důvěrné a zachází se s nimi s největší možnou opatrností v souladu s právními předpisy a souhlasem se zpracováním osobních údajů, který klient poskytl. Průvodce BIDLI zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v rámci své činnosti, a to i po ukončení výkonu své činnosti.

Zakázané jednání

Průvodci nesmí klientům uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace a nesmí zamlčet údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb.

Průvodci BIDLI nesmí zneužít ve svůj osobní prospěch ani ve prospěch jiných osob důvěrné a interní informace či jiné materiální prostředky a vyvarují se všech činností, které by mohly vést ke střetu zájmů a k porušení příslušných aplikovatelných právních předpisů.

Podávání stížností

V případě nespokojenosti klienta s nastavením a parametry zprostředkovaných smluv, je oprávněn podat stížnost dle vnitřního předpisu - Reklamačního řádu BIDLI.

Pokud společnost BIDLI stížnost klienta vztahující se k poskytnutým produktům neuzná za oprávněnou, je klient oprávněn podat návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem (www.finarbitr.cz).

Ve všech ostatních případech, které nejsou uvedeny v odst. 2 tohoto článku, je klient oprávněn podat stížnost u České obchodní inspekce (www.coi.cz).

Pokud je klient nespokojen s nastavením a parametry zprostředkovaných smluv, je rovněž oprávněn podat stížnost u České národní banky (www.cnb.cz). ČNB nemůže klientovi přiznat nárok na náhradu škody, ovšem je oprávněna uložit sankci společnosti BIDLI či Průvodci BIDLI.

Závěrečná ustanovení

Tento aktualizovaný Etický kodex byl schválen rozhodnutím jediného společníka BIDLI finance a poradenství, s.r.o. a je účinný od 1.1.2022.

Etický kodex je vnitřním předpisem BIDLI, který je uveřejněn na internetových stránkách BIDLI, na www.bidli.cz.

Změny Etického kodexu připravuje interní právní oddělení ve spolupráci ostatními úseky společnosti BIDLI.

Etický kodex a jeho změny schvaluje jediný společník BIDLI finance a poradenství, s.r.o., a to formou vydání úplného nového znění Etického kodexu, nebo formou číslovaných dodatků.

V Praze dne 1.12.2021

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas. Více informací o cookies.