Etický kodex

Oddíl A - Úvodní ustanovení

Článek 1 - Cíl a účel

Etický kodex společnosti BIDLI finance a poradenství, s.r.o. se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 088 11 466, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 325774 (dále také "FINPOR") stanoví základní etické normy a zásady jednání a chování při poskytování služeb na finančním a hypotečním trhu zaměstnanci a spolupracovníky FINPOR.

Článek 2 - Vymezení základních pojmů a zkratek

 1. FINPOR - BIDLI finance a poradenství, s.r.o.
 2. Etika - teorie morálky. Zabývá se zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, ve kterých existuje možnost volby prostřednictvím svobodné vůle. Hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla.
 3. Kodex - zákoník, sbírka dokumentů.
 4. Smluvní partner - osoba právnická nebo fyzická, která má s FINPOR uzavřenou smlouvu o spolupráci.
 5. Compliance - útvar FINPOR dle vyhlášky č. 163/2014 Sb. o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev.
 6. Klient - klient, jemuž je poskytována finanční služba prostřednictvím pracovníka FINPOR, smluvního partnera nebo finančního poradce.
 7. Pracovník - osoba v pracovněprávním nebo obdobném vztahu s FINPOR.
 8. Finanční poradce - osoba, jež má s FINPOR smlouvu o spolupráci, která na základě smlouvy s FINPOR nebo pracovněprávního vztahu s osobou, která má s FINPOR smlouvu o spolupráci, jedná s klienty, provádí činnosti zprostředkování finančních produktů klientům.
 9. Producenti - finanční instituce, s nimiž má FINPOR uzavřenou smlouvu a jejichž finanční produkty zprostředkovává (pojišťovny, banky, stavební spořitelny, apod.).

Oddíl B - Popis (prováděcí část)

Kapitola 1 - Ustanovení etického kodexu

Článek 1.1 - Základní požadavky na pracovníky, smluvní partnery a finanční poradce FINPOR.

Pracovníci, smluvní partneři a finanční poradci:

 • dodržují právní předpisy a vnitřní předpisy FINPOR,
 • jednají čestně a poctivě s klienty a navzájem mezi sebou,
 • zamezují a předcházejí vzniku střetů zájmů, které mohou při výkonu jejich činnosti či poskytování služeb v souladu s předmětem smluvního vztahu s FINPOR kdykoli vzniknout či nastat,
 • všestranně dodržují etické jednání.

Článek 1.2 - Společenská odpovědnost

Pracovníci, smluvní partneři a finanční poradci:

 • podporují a chrání základní lidská práva,
 • minimalizují dopad činností na životní prostředí,
 • odmítají korupční jednání,
 • chrání duševní vlastnictví.

Článek 1.4 - Zachování dobrého jména FINPOR

Pracovníci, smluvní partneři a finanční poradci:

 • zvyšují své odborné kvality a znalosti,
 • dbají o svou důvěryhodnost,
 • vyjadřují a zastávají pouze stanoviska FINPOR v každé situaci, ve které jsou nebo mohou být považováni za zástupce FINPOR.

Článek 1.5 - Dodržování právních a vnitřních předpisů

Pracovníci, smluvní partneři a finanční poradci:

 • dodržují právní předpisy České republiky,
 • dodržují vnitřní předpisy FINPOR.

Článek 1.6 - Střet zájmů

Pracovníci, smluvní partneři a finanční poradci:

 • vyhýbají se jakýmkoli aktivitám nebo vztahům, jež by mohly být v konfliktu s činností pro FINPOR nebo by mohly budit zdání takového konfliktu,
 • bez souhlasu FINPOR nepoužívají data, informace a pracovní pomůcky pro aktivity nesouvisející s pracovní činností pro FINPOR,
 • nediskreditují jméno nebo pověst FINPOR,
 • ohlásí písemně/e-mailem compliance podezření z možného střetu zájmů,
 • neupřednostňují své zájmy nebo zájmy producenta před zájmy zákazníka, a to v jakékoli podobě.

Článek 1.7 - Jednání s klienty

Pracovníci, smluvní partneři a finanční poradci:

 • důsledně dodržují zákony a regulatorní pravidla upravující podmínky poskytování produktů a finančních služeb klientům,
 • neupřednostňují své zájmy, zájmy FINPOR, zájmy producentů nad zájmy klienta,
 • jednají čestně a poctivě s klienty, vždy v jejich nejlepším zájmu,
 • dodržují zásady a podmínky odborné péče,
 • při jednání s klienty používají pouze schválené materiály FINPOR,
 • klientům poskytují úplné, nezkreslené a srozumitelné informace o finančních produktech,
 • klientům neuvádějí nepravdivé, neúplné, pozměněné informace týkající se služeb a finančních produktů, nepoužívají klamavou reklamu,
 • neposkytují klientům žádné neoprávněné výhody,
 • neprovádějí žádné činnosti, které by byly v rozporu se zákony, a to i v případě, kdy by je o to sám klient žádal,
 • vyvarují se jakýchkoliv činností, které by mohly vést ke ztrátě důvěry klienta, FINPOR a producenta.

Článek 1.8 - Duševní vlastnictví

Pracovníci, smluvní partneři a finanční poradci:

 • chrání duševní vlastnictví FINPOR i třetích stran,
 • s výjimkou případů, kdy to objektivně vyžaduje vykonávaná činnost, nezveřejňují, nesdělují či nepředávají interní nebo důvěrné informace a údaje, které FINPOR chrání jako důvěrné,
 • na závěr spolupráce s FINPOR odevzdají bez zbytečného odkladu vše, co je majetkem FINPOR, včetně podkladů, které mají důvěrný nebo interní charakter,
 • pokud si nejsou jistí, co se považuje za interní nebo důvěrné informace a podklady, obrátí se na smluvního partnera nebo compliance FINPOR,
 • informace získané během spolupráce s FINPOR jsou majetkem FINPOR.

Článek 1.9 - Spravedlivé zaměstnanecké a smluvní vztahy

Pracovníci, smluvní partneři a finanční poradci:

 • cení si různorodosti spolupracovníků, považují ji za konkurenční výhodu FINPOR a využívají ji,
 • uplatňují zásadu rovnoprávného a nestranného jednání se všemi jednotlivci bez ohledu na jejich rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, národnost, pohlaví, věk, zdravotní postižení nebo jiný specifický rys,
 • udržují pracovní prostředí, jež je prosto jakéhokoli oFINPORěžování jakékoli povahy, včetně sexuálního oFINPORěžování a šikanování (mobbing).

Článek 1.10 - Bezpečnost

Pracovníci, smluvní partneři, poradci:

 • dodržují pravidla při vstupu do budovy FINPOR a při jejím opouštění a všechny příslušné pracovněprávní předpisy,
 • zabraňují přístupu neoprávněným osobám do objektů FINPOR, chrání majetek a zařízení FINPOR před krádežemi a zneužitím,
 • dodržují postupy při prevenci teroristických a jiných kriminálních činů ohrožujících zaměstnance, klienty a obchodní partnery FINPOR včetně zařízení a technologie,
 • upozorní na případné nedostatky v bezpečnostních opatřeních,
 • udržují pracovní i společné prostory v čistotě.

Článek 1.11 - Konkurenční vztahy

Pracovníci, smluvní partneři a finanční poradci:

 • nikdy nehovoří s představiteli konkurence FINPOR o cenách, nákladech, ziskových maržích nebo dalších tématech, které jsou předmětem spolupráce s FINPOR,
 • případnou komunikaci s konkurenty FINPOR udržují pouze v takových mezích, pro které existuje legitimní obchodní důvod,
 • vyhýbají se komunikaci nebo jednání, které by mohlo zakládat podezření z nekalých smluv nebo dohod,
 • využívají konkurenčních výhod,
 • záměrně nepoškozují jméno konkurenčních společností.

Článek 1.12 - Nepřípustné platby

Pracovníci, smluvní partneři a finanční poradci:

 • nikdy nepřijímají finanční hotovost od klientů,
 • nikdy a nikomu nenabízejí, nedávají ani neslibují úplatky, nepřijímají je ani o ně nežádají,
 • používají logický úsudek, aby se vyhnuli i pouhému zdání podezřelé platby,
 • jménem FINPOR neposkytují žádné příspěvky politickým stranám nebo jejich kandidátům.

Článek 1.13 - Vztahy s producenty, dodavateli

Pracovníci, smluvní partneři a finanční poradci:

 • jednají vždy tak, aby nepoškozovali jméno FINPOR,
 • neupřednostňují zájmy dodavatelů a producentů před zájmy FINPOR a klienta,
 • udržují dobré vztahy, zakládající se na smluvním ujednání mezi FINPOR a producenty, dodavateli.

Článek 1.14 - Ochrana soukromí

Pracovníci, smluvní partneři a finanční poradci:

 • používají informace o klientech nebo osobách, které mají smlouvu s FINPOR, pouze k oprávněným účelům,
 • zabezpečují informace o klientech a smluvních partnerech či osobách, které mají smlouvu s FINPOR, jak v písemné formě, tak v elektronické podobě,
 • nezískávají, nezpracovávají a neuchovávají informace o klientech ani osobách, které mají smlouvu s FINPOR, v rozporu se zákony, zejména v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Článek 1.15 - Spolupráce s veřejnoprávními orgány

Pracovníci, smluvní partneři a finanční poradci:

 • sdělují pouze ty informace, na které mají oprávnění,
 • v případě, že si nejsou jisti oprávněností ke sdělení požadovaných informací, odkáží veřejnoprávní orgán na svého jednatele FINPOR nebo compliance FINPOR.

Kapitola 2 - Porušení etického kodexu

Článek 1.1 - Postup při pochybnostech o dodržování Etického kodexu FINPOR

 1. Každý pracovník, smluvní partner, poradce se řídí zásadami uvedenými v tomto Etickém kodexu a je povinen upozornit na jejich případné porušování, pokud se s nimi při své činnosti setká.
 2. V případě, že se kdokoli dozví o porušení zásad, které vyplývají z Etického kodexu, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat písemně na jednatele FINPOR nebo compliance FINPOR, kde bude uvedeno:
  • informace, která definuje pochybnost porušení etického kodexu,
  • veškeré rozhodné skutečnosti,
  • případně připojí či označí důkazy, které má k dispozici.
 3. Oznamovatel může požadovat, aby byla zachována jeho anonymita (pokud to nebude v rozporu se zákonem nebo se porušení netýká oznamovatele) a nikomu dalšímu nesdělil identitu oznamující osoby.
 4. Podaná stížnost/podmět bude projednána jednateli, kteří rozhodnou o oprávněnosti a případně o nápravném opatření nebo udělení sankce. Sankce se odvíjejí od typu smluvního vztahu, kdy může být uděleno:
  • nápravné opatření,
  • výtka s nápravným opatřením,
  • pokuta,
  • ukončení smluvního vztahu
 5. O rozhodnutí jednatel informuje pracovníka, smluvního partnera, poradce písemně, případně o nápravném opatření či sankci.

Tento Etický kodex byl schválen jednateli FINPOR s účinností od 12.6.2023

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas. Více informací o cookies.