INFORMACE O WEBU

AUTORSKÁ PRÁVA

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.bidli.cz je společnost BIDLI holding, a.s., se sídlem Jindřišská 889/17, Praha 1 - Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20790, IČ: 29056349, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.bidli.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.bidli.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SKUPINA BIDLI (Zákazníci)

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") Vás informují o Vašich právech a tom, jak se získávají, uchovávají a dále zpracovávají Vaše osobní údaje, a to v souvislosti s poskytováním služeb skupinou BIDLI.

Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Využíváním služeb a poskytnutím vašich osobních údajů potvrzujete, že jste byli informováni o našem využívání Vašich osobních údajů, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

1. Obecná ustanovení

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro uživatele vydané skupinou BIDLI, jak je definována níže, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen "GDPR"), je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje skupina BIDLI získává, uchovává a zpracovává o fyzických osobách, které jsou vůči němu v pozici potenciálních zákazníků, zákazníků a jejich zástupců, včetně členů statutárních a jiných orgánů, a návštěvníků webových stránek, k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracováváme, komu a z jakého důvodu je můžeme předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady se týkají zpracování údajů o zákaznících skupiny BIDLI a návštěvníkům našich webových stránek (dále jen "Zákazníci" nebo "Vy"), které jsme získali buď prostřednictvím našich webových stránek, přímo od Vás nebo od třetích stran, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči skupině BIDLI.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. května 2018 a jsou vydány v souladu s GDPR za účelem zajištění naší informační povinnosti jako správce dle GDPR.

2. Správce osobních údajů

Pro účely ochrany osobních údajů a uplatnění Vašich práv je správcem Vašich osobních údajů ta společnost ze skupiny BIDLI, která Vám poskytuje své služby (např. ta se kterou vyjednáváte o smlouvě nebo se kterou máte smlouvu již uzavřenou), kdy do skupiny BIDLI patří následující společnosti:

 • BIDLI reality, a.s., IČO: 06790763, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • BIDLI podíly, s.r.o, IČO: 06819214 se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • BIDLI nemovitosti, s.r.o, IČO: 06819389 se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • BIDLI holding, a.s., IČO: 29056349, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • BIDLI development a.s., IČO: 01822373, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • BIDLI stavby, a.s., IČO: 04421566, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • BIDLI interiéry, s.r.o., IČO: 06303901, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • BIDLI design, s.r.o., IČO: 07514824, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • BIDLI energie, a.s., IČO: 06303684, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • BIDLI finance, a.s., IČO: 05364302, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • BIDLI správa, s.r.o., IČO: 02806339, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • BIDLI management s.r.o., IČO: 28926285, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • BIDLI poradenství, s.r.o., IČO: 01822411, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • BIDLI poradenství BT, s.r.o., IČO: 07681526, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • BIDLI poradenství FG, s.r.o., IČO: 11675349, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • BIDLI investiční fond SICAV, a.s., IČO: 07525869, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • BIDLI development servis, s.r.o., IČO: 08284610, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • BIDLI auto, s.r.o., IČO: 07789653, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • BOND investment, a.s., IČO: 07421991, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • Spolek hypotečních poradců, IČO: 26994054, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • BIDLI finance a poradenství, s.r.o., IČO: 08811466, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • BIDLI technologie, a.s., IČO: 09673385, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • BIDLI technologie SMART, a.s., IČO: 14377519, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • BIDLI funding, a.s., IČO: 08891346, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • BIDLI technologie pro Bytové domy, s.r.o. IČO: 17091152, se sídlem Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1

(dále jen "skupina BIDLI" nebo "my", "náš", "nás")

Aktuální kontaktní údaje na nás jsou dostupné na https://www.bidli.cz/kontakty.

Tímto Vás informuji, že jako subjekt údajů, jste oprávněni vykonávat veškerá práva dle těchto Zásad u každého člena ze skupiny BIDLI i vůči každému z nich.

3. Kategorie osobních údajů zpracovávaných skupinou BIDLI

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou jsme Vás schopni identifikovat. V souvislosti s právním poměrem mezi Vámi a námi může docházet ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

3.1 Základní osobní identifikační údaje

Jedná se o takové údaje, které jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy a jedná se zejména o následující osobní údaje:

 • akademický titul;

 • jméno a příjmení;

 • adresa trvalého bydliště; a

 • rodné číslo či datum narození;

3.2 Kontaktní údaje

Jedná se o následující osobní údaje:

 • e-mail;

 • telefonní číslo; a

 • doručovací adresa.

3.3 Údaje související s poskytovanou službou

Jedná se o následující osobní údaje:

 • platební údaje a bankovní spojení; a

 • případně další nezbytné údaje.

3.4 Údaje o komunikaci s Vámi

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb skupinou BIDLI. Jedná se o písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů.

4. Účel, doba a právní důvod zpracování osobních údajů

4.1 Zpracování z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněného zájmu

4.1.1 Zpracování osobních údajů při plnění smluvní povinnosti

Skupina BIDLI získává a zpracovává Vaše osobní údaje za účelem poskytování služeb a uzavření smlouvy, která je nebo bude uzavřena mezi Vámi a námi, kdy právním titulem zpracování je tedy plnění smlouvy. Pro tyto účely jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu základních osobních identifikačních údajů, kontaktní údaje a údaje související s poskytovanou službou.

Tyto osobní údaje jsou námi zpracovávány pouze po dobu existence smluvního vztahu mezi Vámi a námi, po jeho skončení pouze pokud tak ukládá zákon nebo náš oprávněný zájem.

4.1.2 Zpracování osobních údajů při plnění zákonné povinnosti

Při poskytování služeb jsme povinni plnit povinnosti vyplývající z následujících právních předpisů, a to zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen "ZoÚ"); zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen "ZDP") a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen "ZDPH") a dle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "AML").

Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (tedy na fakturách či jiných dokladech), dále na smlouvách či smluvních dokumentech v souvislosti s Realitním zprostředkováním. Následující zákony ZoÚ, ZDP nebo ZDPH a AML nám ukládají tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud nám tedy vznikne zákonná povinnost tyto doklady archivovat, jsou uloženy spolu s nimi i Vaše osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu, či smluvních dokumentech.

4.1.3 Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu

4.1.3.1 Kontaktní údaje

Získáváme a zpracováváme Vaše kontaktní údaje i na základě oprávněného zájmu, a to v případě, kdy jsou Vaše osobní údaje zveřejněny na příslušných realitních a jiných portálech. Tyto osobní údaje získáváme buď tedy přímo z příslušného portálu, nebo od třetí osoby, která tyto portály monitoruje. Tyto údaje jsou námi zpracovávány po takovou dobu, po jakou tyto údaje zveřejňujete, případně do doby vyslovení nesouhlasu s takovým zpracováním z Vaší strany.

4.1.3.2 Telefonické záznamy

Nahráváme telefonické hovory se svými Zákazníky za účelem zlepšování služeb nabízených skupinou BIDLI. Záznamy jsou uchovávány pouze elektronicky, a to po dobu maximálně po 3 dnů, případně po dobu prošetření konkrétního telefonického záznamu za situace, kdy existuje podezření, že došlo ke způsobení škody, přestupku, ke spáchání trestného činu či z jiného oprávněného důvodu.

4.1.2.3 Vymáhání splnění závazku

V případě, že by nám z Vaší strany vznikla jiná škoda či újma, můžeme rovněž Vaše osobní údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu spočívajícím ve vymáhání našich pohledávek a/nebo určení, ochraně a výkonu našich právních nároků. Vaše osobní údaje můžeme za tímto účelem uchovávat po dobu promlčecí lhůty dle z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4.1.4 Zpracování na základě Vámi uděleného souhlasu

4.1.4.1 Marketingová komunikace

V případě, že nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, budeme Vaše osobní údaje využívat za účelem zasílání novinek o našich službách, marketingových nabídek a jiných obchodních sdělení související se službami poskytovanými skupinou BIDLI.

Takto zpracovávané osobní údaje jsou shromážděny v rozsahu: e-mail, jména a příjmení a telefonní číslo.

Výše uvedené údaje budou uchovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracovávání založeného na tomto souhlasu.

4.1.5 Cookies

Při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictví cookies. Více informací o tom, jak používáme cookies, naleznete na www.bidli.cz/cookies .

5. Kterým třetím stranám osobní údaje předáváme

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme v rámci skupiny BIDILI. Pokud je zpracování osobních údajů založené na Vašem souhlasu nebo na oprávněných zájmech a účelech, které jsou uvedeny výše, mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány třetími osobami, které skupina BIDLI využívá k dodávání odborných a specializovaných služeb. Pokud tyto osoby zpracovávají osobní údaje námi předané, zpracovávají je pouze v rámci pokynů od nás a nesmí je využívat jinak. Zároveň poskytují záruky, kterými zabezpečují technickou a organizační ochranu námi předaných osobních údajů, a to formou smlouvy o zpracování osobních údajů.

Ve smyslu výše uvedeného, můžeme ve svém oprávněném zájmu poskytnout Vaše osobní údaje následujícím subjektům:

 • Společnostem v rámci skupiny BIDLI;

 • dodavatelům IT systémů a podpory, kteří mohou, v určitých případech, mít přistup k Vašim osobním údajům; a

 • externím právním zástupcům, pokud je to nezbytné pro vymáhání pohledávek nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů a auditorské společnosti.

Se zpracovateli osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako tyto Zásady.

Společnost v rámci plnění svých zákonných povinností předává Vaše osobní údaje také orgánům veřejné moci na základě povinnosti stanovené zákonem.

6. Zabezpečení osobních údajů

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší péčí o Vás a s ohledem na Vaše práva, odpovídající možnému hrozícímu riziku, jakožto subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k osobním údajům a dokladům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data a další.

7. Vaše práva k osobním údajům

Pokud uplatníte jakékoliv své právo podle tohoto čl. 7 Zásad nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s Vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle čl. 5 těchto Zásad, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat příslušné informace, můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů přístupných na www.bidli.cz/kontakty.

Pokud budete svá práva uplatňovat, můžeme od Vás požadovat o poskytnutí některých identifikačních informací, které jste nám poskytli. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán Vámi. Na vypořádání Vašeho požadavku máme třicetidenní zákonnou lhůtu, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

7.1 Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od nás:

 • potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje,

 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,

v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti jsme oprávněni za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

7.2 Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Vy máte rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň jste nám povinni poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

7.3 Právo na výmaz osobních údajů

Dle čl. 17 GDPR máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Máme nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány.

7.4 Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

7.5 Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR Máte právo na přenositelnost údajů, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte právo nás žádat o předání těchto údajů jinému správci.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět.

7.6 Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů skupinou BIDLI.

V případě, že neprokážeme existenci závažného oprávněného důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.

7.7 Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, tak je možné jej kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď písemně na naší kontaktní doručovací adresu, nebo prostřednictvím e-mailové adresy compliance@bidli.cz.

7.8 Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání Vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

8. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Tímto Vás upozorňujeme, že tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad se stanou účinnými po jejich zveřejnění na www.bidli.cz/zasady.

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas. Více informací o cookies.