INFORMACE O UDRŽITELNOSTI
V OBLASTI FINANČNÍCH SLUŽEB

Společnost BIDLI finance a poradenství, s.r.o.., IČ: 08811466, se sídlem Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1, zaspaná Městského soudu v Praze spisová značka C, 325774 vedená u (dále jen "společnost") jako finanční poradce tímto zveřejňuje informace o svých politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do svého finančního poradenství, a to na základě čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen "nařízení").Udržitelnost ve smyslu tohoto nařízení obsahuje zejména otázky environmentální, sociální a zaměstnanecké, dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství. Udržitelností v kontextu investic se pak rozumí taková investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům, jako jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociálníintegraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.Společnost věří v odpovědné investování, které má dopad nejen na prostředí, ve kterém žijeme, ale také na společnost jako celek, a má zájem přispívat k řešení globálních problémů, jak environmentálním, tak sociálním a lidsko- právním. V rámci finančního poradenství společnost spolupracuje s producenty, kteří společností nabízené produkty vytváří a informují o zohledňování udržitelnosti a zveřejňují jednotlivé faktory udržitelnosti. Z důvodu efektivnosti, kdy společnost má omezený rozsahčinnosti a omezenou nabídku produktů, přičemž informace o nabízených produktech a zohledňování udržitelnosti při tvorbě produktů závisí na producentech, společnost aktuálně v rámci svého finančního poradenství samostatně nezohledňuje dopady na udržitelnost. Zprostředkované produkty tedy neprosazují principy a cíle udržitelnosti, není-li příslušným producentem u konkrétního produktu uvedeno jinak. Zákazník má právo se informovat na dopady a rizika týkající se udržitelnosti u konkrétního produktu a společnost mu je sdělí na základě informací od producenta. Zásady odměňování společnosti nijak nezohledňují dopady na udržitelnost poskytovaného poradenství.

Do budoucna závisí zohledňování dopadů na udržitelnost v rámci finančního poradenství především na spolupráci s producenty a míře detailu jimi poskytovaných informací. Jakmile producenti poskytnou odpovídající informace ohledně dopadů na udržitelnost jednotlivých finančních produktů, společnost v takovém případě zohlední informace týkající se dopadů na udržitelnost i v rámci jí poskytovaného finančního poradenství. Společnosti je aktuálně známo, že alespoň základní informace o tom, zda jí nabízené produkty zohledňují dopady na udržitelnost bude moci zohlednit v rámci svého finančního poradenství v druhé polovině roku 2023, přičemž o detailech způsobu a míry detailu jejich zohlednění bude zde včas informovat.

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas. Více informací o cookies.