Oznamování protiprávního
jednání / Whistleblowing

Tato stránka umožňuje oznamovateli informovat společnost BIDLI finance a poradenství, s.r.o., IČO: 088 11 466, se sídlem Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl C, vložka 325774 (dále jen "BIDLI") o skutečnostech, o kterých se dozvěděl přímo či nepřímo při výkonu své práce nebo jiné obdobné činnosti, a které jsou v rozporu s právními předpisy, vnitřními předpisy či etickými principy anebo byl sám cílem nevhodného chování (dále jen "Oznámení"). Oznámení mohou učinit i osoby nespadající pod uvedenou definici oznamovatele.

Jak oznámení zaslat?

Toto Oznámení lze učinit:

 • Písemně

  Na adresu společnosti k rukám Příslušné osoby
  BIDLI finance a poradenství, s.r.o.
  Jindřišská 889/17
  110 00 Praha 1 Nové Město
  na obálku uvést "Whistleblowing - NEOTVÍRAT"

  Na určený email: whistleblowing@bidli.cz
 • Telefonicky - na kontakty uvedených Příslušných osob
 • Při osobním jednání - termín bude sjednán s Příslušnou osobou nejpozději ve lhůtě 14 dní od odeslání Oznámení

Komu oznámení zaslat?

Pro příjem oznámení byly určeny příslušné osoby:

 • Ing. Martina Malečková Pařízková, pracovník compliance a interní kontroly, tel.: 724 096 279

(dále jen "Příslušná osoba")
Mailová adresa pro příjem Oznámení: whistleblowing@bidli.cz
Pro účely další komunikace do oznámení uveďte své jméno, příjmení, datum narození anebo jiný údaj prokazující Vaši totožnost.
Oznámení lze učinit i anonymně.

Jaký je další postup?

Oznamovatel obdrží písemné potvrzení o přijetí Oznámení, a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho přijetí. Současně bude oznamovateli sděleno, zda jeho hlášení spadá pod definici hlášení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen“ZoOO“) či nikoliv a jaká práva a povinnosti mu v rámci tohoto procesu náleží. S poskytnutými informacemi bude nakládáno jako s přísně důvěrnými.

Příslušná osoba bude při šetření postupovat tak, aby nedošlo k vyzrazení totožnosti oznamovatele. Po celou dobu šetření bude identita oznamovatele známa jen Příslušným osobám. V případě, že nebude možno pokračovat dále v šetření, aniž by došlo ke sdělení totožnosti oznamovatele dalším osobám, bude Příslušná osoba oznamovatele o tomto informovat a vyžádá si jeho výslovný souhlas s tímto postupem.

To neplatí v případech, kdy identita oznamovatele bude vyžádána orgány veřejné moci. Příslušná osoba však musí o této skutečnosti oznamovatele předem vyrozumět, a to společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

V rámci šetření pak bude posuzována důvodnost Oznámení a další rozhodné skutečnosti. Příslušná osoba poté písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích tohoto posouzení ve lhůtě 30 dní ode dne přijetí Oznámení. V případě, kdy daná věc je skutkově nebo právně složitá, může tuto lhůtu Příslušná osoba prodloužit o 30 dnů, a to nejvýše dvakrát. V těchto případech musí Příslušná osoba vždy informovat oznamovatele o tomto prodloužení i o jeho konkrétních důvodech.

Proti oznamovateli nebudou aplikována odvetná opatření v případě, že toto Oznámení bude učiněno v dobré víře a bez očekávání finančního protiplnění. V případě, že Oznámení splňuje definici dle § 2 odst. 1 ZoOO, bude se na oznamovatele vztahovat ochrana tímto zákonem stanovená. V takovém případě lze Oznámení učinit i prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti. To neplatí v případě skutečností, které spadají pod působnost zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kdy orgánem příslušným pro řešení hlášení je Finančně analytický útvar.

V případě, že se Vaše oznámení či dotaz týká jiné oblasti, kontaktujte prosím BIDLI na kontaktních místech https://www.bidli.cz/kontakty/.

Povinný subjekt prohlašuje, že má od 1.8.2023, vydán vnitřní předpis, který kompletně upravuje implementaci problematicky ochrany oznamovatelů (whistleblowingu), v souladu s požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937

Whistleblowing - vysvětlení pojmů

Oznamovatel

Osoba, jež pro BIDLI vykonává nebo vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost, kterou se rozumí:

 1. Závislá práce vykonávaná v pracovněprávním vztahu
 2. Samostatná výdělečná činnost
 3. Výkon práv spojených s účastí v BIDLI
 4. Plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet
 5. Dobrovolnická činnost
 6. Odborná praxe, stáž
 7. Výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Oznámení dle ZoOO

Oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč,
 3. porušuje tento zákon, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas. Více informací o cookies.